Práce obecného charakteru

Emler, Josef, Příspěvek k poznání cechovního zřízení v Čechách, Památky archeologické a místopisné 14, 1887–1889, s. 69–70.

Flégl, Oldřich, K přeměně cechovního zřízení u nás v 18. století, Obzor národohospodářský 19, 1914, s. 183–188.

Gindely, Antonín, O cechovním zřízení v Čechách od XVI. až do XVIII. století, Právník 24, 1885, s. 10–17, 45–50, 109–117, 115–159.

Janáček, Josef, Zrušení cechů roku 1547, Československý časopis historický 7, 1959, s. 231-242.

Janáček, Josef, Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.

Janáček, Josef, Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu, Praha 1963.

Kučerová, Marie, Příspěvky k dějinám cechů do roku 1419, Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1959.

Mendl, Bedřich, Počátky našich cechů, Český časopis historický 33, 1927, s. 1–20, 307–346.

Míka, Alois, Řemesla a obchod v českých městech ve světle tereziánského katastru, Pražský sborník historický 11, 1979, s. 104–138.

Petráň, Josef, Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury, Archaeologica historica 8, 1983, 27-40.

Tomas, Jindřich, Řemeslníci 11.-13. století v českých zemích v písemných pramenech, Archaeologica historica 8, 1983, 73-84.

Tykač, Jan, Řemeslnické řády a mistrovské kusy v 16. a 17. století, Český lid 29, 1929, s. 311-312.

Winter, Zikmund, První cechy řemeslné v Čechách, Časopis Musea království Českého 78, 1904, s. 1–19, 201–220.

Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha 1906.

Winter, Zikmund, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909.

Winter, Zikmund, Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha 1913.